Sa Labas ng Sinehan ni Sy at Telebisyon ni Lopez: Ang Indipendiyenteng Pelikula’t Dokumentasyon sa Pilipinas ng Sine Patriyotiko Rebyu ng UP Not for Sale, Mula 3rd Ave. Hanggang sa Dulo, Sila’y Anak N’yo Rin at Kasama, at Aklasan: Welga at Masaker sa Hacienda Luisita