Ang Karanasan ng Nakaraan sa Gunitang Viswal: Pagsusuri sa mga Pelikulang Romantiko sa Baguio

Abstract

Nakalikha na ng mga dominanteng gunita ang mga popular na romantikong pelikula sa espasyo ng Baguio. Ang mga gunitang ito ang siya ring naging kumbensyon na patuloy na ginagamit at tumatak na sa kaisipan ng popular na masa hanggang sa kasalukuyan. Matingkad at napanatili ang ganitong naratibisasyon sa mga pelikula na nakaugnay sa romantikong pagpapakahulugan dito ng kolonyalismong Amerikano, kaugnay ng kanilang proyektong lugar-pahingahan sa partikular sa espasyo noong unang bahagi ng ika-19 dantaon. Kabilang dito ang pagsasaayos ng espasyo at pagbubuo ng mga establisimiento na magbibigay serbisyo at aayon sa pangangailangan ng kapangyarihan. Sa idealisasyon ay kakabit nitong mga kuwento ng pahinga, bakasyon, pagtakas, at pag-ibig. Sa ganitong realidad sa mundo ng popular ng pelikula ay ang kasabay naman nitong pagsasantabi sa mga pangkasalukuyan isyu at mga problemang hinaharap ng siyudad sa mga aspektong sosyolohikal, kultural, at ekolohikal.

Nakapaglatag ng sariling kahulugan at naratibo ang mga pelikula tungkol sa Baguio. Masasabing nakaugnay pa rin ang mga kahulugan, naratibo at gunita sa pagkakahubog ng kasaysayan dito. Naisasalin at naipagpapatuloy ng mga popular na romantikong pelikula ang mga binuong kahulugan ng kasaysayan. Napanatili sa mga pelikulang ito ang ideal na naratibong binuo sa kasaysayan, kung paano ito hinubog ng kolonyalismong Amerikano bilang isang ideal na lugar na pahingahan. Sa mga pelikula ay ang kapangyarihan ng kolonyalismong Amerikano.