Ang gámit ng temang-awit panteleserye

Abstract

Abstrakt

Mahalagang-mahalaga ang musika sa teleserye, lalo pa’t bílang soap opera, nakabalangkas ang anyo nito sa melodrama. Sa kaso ng teleserye, ang pagkasangkapan sa musika ay higit na mapahahalagahan sa pagbaling sa matatawag na temang-awit panteleserye o theme song, na madalas ginagamit hindi lámang bilang pananda ng kaakuhan ng palabas o mohon ng simula’t wakas nito, kundi pati na rin bílang kabuuang temang musikal. Ibig kong maghain ng ilang kaisipan hinggil sa gámit, at siyempre, halaga ng mga ito bílang musikal na suhay ng teleseryeng babád sa melodrama. Upang maging masaklaw ako sa pagtalakay kahit papaano, ibabalangkas ko ang aking paggalugad sa gámit ng temang-awit panteleserye sa naging paraan ko ng pagkakasaysayan sa naging pag-angkop, pag-unlad, at pagbago sa teleserye. Ang papel na ito ay pagpapalawig ng aking pakasaysayang lápit sa teleserye habang ipinaliliwanag ang tatlong gámit na aking inihain—ang pagiging reiterasyon ng salaysay o naratibo ng palabas; ang pagiging tagapagpaigting ng drama at tema; at ang pagiging tagapagpalawig ng teleserye bílang telebiswal na produkto.

Abstract

Music is very vital in the teleserye, since as a soap opera, its form is structured in melodrama. In the case of the teleserye, the use of music may be further valued by an exploration of what is called the teleserye theme song, commonly utilized not only as marker of program identity or signifier of its beginning and end, but also its being the program’s overall musical theme. I wish to offer some insights about the use, and of course, the value of these songs as musical iterations to the teleserye which is immersed in melodrama. To make the discussion relatively extensive, I will frame my exploration of the use of teleserye theme songs by using my periodization of the teleserye’s history of adaptation, development, and transformation. This paper expands my historical approach on the teleserye while it explains the three uses I offered—as reiteration to the teleserye story or narrative; as a means to heighten drama and theme; and as disseminator of the televisual product.