Talamayan, Fernan L.
Author

Biography

Si FERNAN TALAMAYAN ay instruktor sa Departamento ng Komunikasyong Pambrodkast sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) Diliman. Nagtapos siya ng BA Kasaysayan, cum laude, at kasalukuyang kumukuha ng MA Kasaysayan sa Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman. Karamihan ng kanyang mga pananaliksik ay nakatuon sa kasaysayan ng mass media at impluwensiyang Amerikano sa Pilipinas (corresponding author: [email protected]).