Tugano, Axle Christien J.
Author

Biography

Axle Christien J. Tugano ay kasalukuyang Instruktor ng Kasaysayan sa Division of History, Department of Social Sciences, University of the Philippines Los Baños, Laguna. Kasalukuyang nagtatapos ng MA Philippine Studies sa Asian Center, University of the Philippines Diliman. Ang kaniyang mga publikasyon at interes sa pananaliksik ay nakatuon sa Identity Studies, Filipino Diaspora, Ugnayan ng Pilipinas at Ibayong Dagat, at Lokal na Kasaysayan. (Corresponding author: [email protected])