Volume 21 Issue 01 Cover Spread

Abstract

“Regional Fabric”

The artwork embodies the current theme centered around the ASEAN principles in media and communication studies. It spotlights the Philippines in light of its independence day and the profound academic interest in Filipino as a scholarly language. The intricate visual patterns of colors, lines, and shapes within the artwork vividly portray the interwoven and rich culture of the Southeast Asian Region, showcasing unity amidst diversity.

[Ang likhang sining ay naglalaman ng kasalukuyang tema na nakasentro sa mga prinsipyo ng ASEAN sa pag-aaral ng media at komunikasyon. Binibigyang-pansin nito ang Pilipinas sa liwanag ng araw ng kalayaan nito, at ang lumalagong interes sa pagamit ng Filipino bilang wikang akademiko. Ang masalimuot na biswal na mga pattern ng mga kulay, linya, at hugis ng likhang sining ay malinaw na naglalarawan sa pinagsama-samang at mayamang kultura ng Southeast Asian Region, na nagpapakita ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba.]