San Juan, David Michael M.
Author

Biography

DAVID MICHAEL M. SAN JUAN is an associate professor at the Filipino Department of De La Salle University-Manila, convenor ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA), president of Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF), and vice head of the National Committee on Language and Translation under the National Commission for Culture and the Arts. (Corresponding author: [email protected] )