“Ang Pilipinas Bilang Lupain ng Kabalintunaan:” Si Isabelo De Los Reyes Bilang Tagapag-Ambag sa Pahayagang La Solidaridad (1889–1895)
Article

The project aims to inductively understand and to make an impartial assessment on the articles of Isabelo de los Reyes in the Philippine periodical La Solidaridad (1889–1895). The paper is significant in the sense that this will help towards the understanding on the motives and contribution of the articles in the imagination of the Philippine society. It will also enrich the current studies about the polymath who spent most of his time giving service to the Philippine nation. To achieve such goals, this paper contains five substantive sections: 1) an intellectual biography of de los Reyes as a writer and journalist; 2) contents of de los Reyes’ articles in La Solidaridad; 3) some themes and discourses of de los Reyes’ articles in La Solidaridad; and the 4) critical conclusion on his thoughts and contribution in the said periodical.


Layunin ng proyekto ang malalimang pagsusuri at pagtatasa ng mga artikulo ni Isabelo de los Reyes sa periyodikong La Solidaridad (1889–1895). Alinsunod dito ay ang malaman ang mga motibo at dulot ng mga artikulo sa pagharaya ng lipunang Filipino. Mahalaga ang tungkulin nito sa pagtatangkang makapag-ambag ng pag-aaral at pagtuunan ng pansin ang polímatang nagbuhos ng panahon upang suriin ang kalagayang pampolitika at panlipunan ng Pilipinas. Para mapagtagumpayan ito, hinati sa mga substantibong seksiyon ang papel: 1) intelektuwal na talambuhay ni de los Reyes bilang manunulat at mamamahayag; 2) ang nilalaman ng mga artikulo ni de los Reyes sa La Solidaridad; 3) mga diskurso at tema ng mga artikulo ni de los Reyes sa La Solidaridad; at 4) ang kritikal na paglalagom sa pagsusuri ng kaisipan at kontribusyon ng polimata sa naturang pahayagan.