Madonna and Me: Isang Pagmimito

Abstract

Tinatangka ng “Madonna and Me: Isang Pagmimito” na isalaysay ang mito ni Madonna bilang tagalabas, at ilapat ang mito na ito sa praktika ng pagsulat (at bilang epekto, sa pagbasa) ng isang Pilipinong manunulat. Ang paglikhang ito ng mito ay hindi lamang isang anyo ng poetika, maaari rin itong tingnan bilang halimbawa ng pag-aaral sa isang postkolonyal na subjectivity, at isang teorya sa pagsulat.


“Madonna and Me: An Act of Myth-making” attempts to delineate the myth of the Western popstar Madonna as an outsider, and reinscribe the same myth into the writing (and in effect, reading) practice of a Filipino writer. This act of “myth-making” is not just a form of poetics, it can also be seen as an example of a study of postcolonial subjectivity, and a theory of writing.