Gender representation in Cambodian television advertisements
Article

This study analyzes 157 unduplicated Cambodian television advertisements for differences in gender representation. The findings indicate gender differences for several variables, including the degree of dress (more men than women were fully dressed and more women than men were suggestively dressed), the setting (more women than men were at home and more men than women were in the workplace), voiceovers (male voiceovers clearly outnumbered female ones), and product categories (women were featured in advertisements for body care/toiletries/cosmetics/beauty products, and men were in advertisements for alcoholic drinks and automotive/vehicles/transportation/accessories products). Most of these gender differences were expected in the patriarchal society of Cambodia, where there are traditionally strict codes of conduct for men and women. However, some results (equal numerical representation, age) ran counter to most previous research. The potential effects of such representations on audiences are discussed based on social cognitive theory and cultivation theory.

NEPA at Kababaihan: Pag-aaral sa Ugnayan ng Pagsasakatawan ng Kasarian, Pagganap, at Pagtanggap ng Isang Identidad
Article

Makikita sa kasaysayang kolonyal ng ating bansa ang pagsasantabi, pagsasagilid, at diskriminasyon ng kababaihan. Sa pagdating ng mga Espanyol, pinalitan ng mga pari ang mga babaylan at ikinulong ang kababaihan sa bahay at sa simbahan. Sa pagdating naman ng mga Amerikano pinagharian ng mga lalaki ang mundo ng politika, kalakalan, at lakas paggawa. Sa pagyakap ng patriyarkiya, sabay na ikinahon ang imahe ng kababaihan sa kusina, sa bahay, at sa pamilya. Kapansin-pansin ang pagkakahong ito sa iba’t ibang materyales pangkalinangan sa Pilipinas tulad ng mga patalastas, polyeto, pahayagan, at iba pa.

Sa pag-aaral na ito, susuriin ang National Economic Protectionism Association o NEPA at mga materyales pangkalinangan nito noong dekada ng 1930. Gamit ang struktura ng samahan at tekstong media nito, ipakikita kung papaano nila isinakatawan ang gampanin ng kababaihan noong 1934 hanggang 1941. Gagaygayin ang pagsalin ng mga pagsasakatawang ito sa kanila mismong ginanapan at maaaring tinanggap na identidad. Ipaliliwanag din kung bakit sa panahon ng pag-usbong ng aktibismo sa hanay ng kababaihan, tila may ilang yumakap at tumanggap sa naturang pagsasakatawan sa kanila.